Loading..

Product was successfully added to your shopping cart.

5

Product was successfully added to your comparison list.

Verkoopvoorwaarden

Versie 1 januari 2019

Abel & Tosh is het platform met het hart op de juiste plek. Hier ontmoeten mensen met hartstocht voor unieke, creatieve en handgemaakte en vermaakte producten elkaar.

De voorwaarden waar je als verkoper aan dient te voldoen lees je hier. Deze verkoopvoorwaarden zijn met ingang van 15 oktober 2017 van toepassing op ieder gebruik van de website www.abeltosh.com (zowel via je computer als via mobiele apparatuur of enige andere software applicatie), op alle diensten die door Abel & Tosh worden aangeboden en op alle overeenkomsten die Abel & Tosh aangaat voor het gebruik van het platform en de diensten.

Door je op de website als verkoper te registreren open je een verkoperaccount en ga je akkoord met deze verkoopvoorwaarden. Hetzelfde geldt als je je bestaande klantaccount omzet in een verkoperaccount. We raden je aan om deze verkoopvoorwaarden vooraf zorgvuldig door te nemen.

 • Definities
  • Verkoper: Abel & Tosh biedt verkopers een platform waar zij hun producten kunnen promoten en verkopen. De verkopers zijn onafhankelijke particulieren of ondernemingen die zelf verantwoordelijk zijn voor hun producten en de levering hiervan.
  • Koper: Een gebruiker van het Abel & Tosh platform – zakelijk én particulier die overgaat tot de aanschaf van een product: de door Abel & Tosh aan de verkoper verstrekte persoonsgegevens van een koper.
  • Product: Ieder product, geaccepteerd door Abel & Tosh voor verkoop aan de koper op het Abel & Tosh platform.
  • Content: De specificaties van producten binnen het Abel & Tosh platform, bestaande uit onder meer tekst, afbeeldingen en technische specificaties.
  • Shop: De voor de verkoper op het Abel & Tosh platform aangemaakte pagina's, waarop de verkoper zijn bedrijfsinformatie, logo, profiel en producten kan presenteren.
  • Koopovereenkomst: De overeenkomst die tot stand komt tussen de verkoper en een koper vanwege de aanschaf door de koper van een product bij die verkoper via het Abel & Tosh platform.
  • Bedenktijd: De termijn waarbinnen de koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
  • Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de koper om binnen de bedenktijd af te zien van de koopovereenkomst.
  • Verkoopprijs: De prijs voor het aangeboden product, inclusief BTW, eventuele verzendkosten worden bij elk product apart vermeld.
  • Totaalprijs: De prijs voor het aangeboden product, inclusief BTW en eventuele verzendkosten.
  • Commissie: De door Abel & Tosh aan de verkoper in rekening gebrachte commissie over de verkoopprijs, bestaande uit een percentage over de totale verkoopprijs exclusief BTW en excusief verzendkosten.
 • Toepasselijkheid
  • Toepassing: Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de diensten die door Abel & Tosh worden aangeboden aan verkopers op de website www.abeltosh.com. Abel & Tosh is een handelsnaam van Creatiemarkt B.V. Creatiemarkt B.V. is gevestigd aan het adres Keizersgracht 241, 1016 EA Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64815722. Voor opmerkingen en vragen over Abel & Tosh kun je contact opnemen via het contactformulier ‘Shop support’ op de website.
  • Aanvaarding: De Verkoper aanvaardt de toepasselijkheid van deze verkoopvoorwaarden door zich op de website als verkoper te registreren, of zijn bestaande klantaccount om te zetten in een verkoperaccount.
  • Afwijkingen: Van deze verkoopvoorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
  • Wijzigingen: Abel & Tosh heeft het recht deze verkoopvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing zodra deze op de website zijn gepubliceerd en de Verkopers op de hoogte zijn gebracht. Indien de Verkoper daarna gebruik blijft maken van zijn verkoperaccount, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde voorwaarden.
  • Overige voorwaarden: De algemene voorwaarden van Abel & Tosh maken integraal deel uit van deze verkoopvoorwaarden. Verkoper verplicht zich kennis te nemen van de algemene voorwaarden en hier ook naar te handelen. Deze algemene voorwaarden worden door consument aanvaard bij het aanmaken van een account (niet zijnde een verkoperaccount) of het bestellen van een product. Naast de algemene voorwaarden van Abel & Tosh zijn de verzend- en retourvoorwaarden van Verkoper van toepassing, zolang deze niet in strijd zijn met onderliggende aanbiedingsvoorwaarden. Verkoper dient de koper hiervan in zijn webshop op de hoogte te stellen.
 • Verkoperaccount en shop
  • Verkoperaccount: Iedere Verkoper dient een verkoperaccount te hebben voordat er een eigen shop kan worden aangemaakt. Met dit account kan Verkoper zijn producten en shop managen, resultaten bekijken en analyseren, orders en voorraad bijhouden, meldingen instellen en contacten met kopers onderhouden.
  • Shop: Op Abel & Tosh krijgt elke Verkoper een eigen shop plus administratie tot zijn beschikking.
  • Verlening account: Abel & Tosh is te allen tijde gerechtigd om, om haar motiverende redenen, een Verkoper geen account te verlenen. Dit is bijvoorbeeld het geval als Abel & Tosh van mening is dat het merk en/of producten die Verkoper aanbiedt niet passen binnen de visie en beeld dat Abel & Tosh wil creëren.
  • Beëindiging account: Verkoper kan te allen tijden zijn verkoperaccount per direct opzeggen. Abel & Tosh is te allen tijde gerechtigd een verkoperaccount te beëindigen in geval van misbruik, niet respectvol handelen, of als er in strijd wordt gehandeld met de wet, openbare orde en indien Verkoper één of meerdere verplichtingen onder deze verkoopvoorwaarden niet nakomt. De Verkoper heeft in geen van deze gevallen recht op restitutie of enige vorm van schadevergoeding.
  • Account verantwoordelijkheid: Verkoper is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie/gegevens in zijn verkoperaccount en shop.
  • Content: Verkoper is zelf verantwoordelijk voor de content van zijn shop (logo, productafbeeldingen, profiel, teksten). Verkoper zorgt voor een content van goede kwaliteit. Abel & Tosh behoudt zich het recht voor om content te verwijderen die niet bijdraagt aan de kwalitatieve uitstraling van Abel & Tosh. Het is verboden om content te gebruiken dat lasterlijk, smadelijk, onrechtmatig bedreigend, kwetsend, obsceen en schadelijk is. Dergelijke content wordt direct van de website verwijderd en eventueel wordt het account (tijdelijk) geblokkeerd.
  • Verantwoording content: Verkoper garandeert dat de gebruikte content eigendom zijn van Verkoper, of door Verkoper onder licentie zijn verkregen, of dat Verkoper toestemming heeft van de rechtmatige eigenaar om deze content te gebruiken. Verkoper is verantwoordelijk voor alle schade die derden lijden als gevolg van het feit dat Abel & Tosh door Verkoper verstrekte content heeft gebruikt voor de publicatie, promotie en verkoop van de producten en Verkoper vrijwaart Abel & Tosh van enige aanspraken met betrekking tot dergelijke schade.
  • Status van een webshop: Verkoper dient altijd te zorgen voor bezetting van zijn webshop, of deze een afwezigheidsstatus te geven indien er geen bezetting aanwezig is (tijdens vakantie).
  • Gebruik content: Abel & Tosh is gerechtigd om content van Verkoper in te zetten voor marketing- en communicatie activiteiten bedoeld om Abel & Tosh als geheel, de productcategorieën en producten specifiek te promoten.
 • Aanbod van producten
  • Producten: Producten die door Verkoper op Abel & Tosh worden aangeboden zijn handgemaakte, geïndividualiseerde, bewerkte, gerestaureerde, veredelde of op maat gemaakte producten. Bovendien kun je producten aanbieden die jij zelf hebt ontworpen, maar niet zelf produceert. Diensten zijn uitgesloten.
  • Productselectie: Abel & Tosh streeft ernaar het aanbod van producten op het platform zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Abel & Tosh behoudt zich het recht voor om te allen tijde bepaalde producten van Verkoper te weigeren indien zij van mening is dat deze niet bijdragen aan de doelgroep Abel & Tosh.
  • Aanstootgevende, verboden en verdachte producten: Aanstootgevende, verboden en verdachte producten worden niet geaccepteerd. Hieronder zijn onder andere begrepen: beschermde dieren, producten van dieren en planten, cultureel erfgoed, dieren, drugs, eigendom van de overheid, explosieve objecten, gevaarlijke stoffen en andere schadelijke materialen, geneesmiddelen, gestolen waar, levensmiddelen, medische hulpmiddelen, lichaamsdelen en lichaamsstoffen, pornografische en erotische inhoud, software, tabak, valse valuta en postzegels, schietwapens, messen en daaraan gerelateerde objecten. Let op! Deze lijst geeft slechts richtlijnen en is niet uitputtend. Als gebruiker van Abel & Tosh ben je zelf verantwoordelijk om na te gaan of het aanbod en de (ver)koop van bepaalde producten wettelijk is toegestaan.

   Een overtreding van ons beleid kan leiden tot een of meer van de volgende acties:
   > het product wordt direct verwijderd
   > jouw account kan worden geschorst of (tijdelijk) geblokkeerd
   > jouw gegevens kunnen worden doorgegeven aan justitie en/of aan een rechthebbende.
  • Productaansprakelijkheid: Verkoper is verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van de producten die hij aanbiedt. Abel & Tosh kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor schadelijke gebeurtenissen die voortvloeien uit gebruik van het product. Verkoper vrijwaart Abel & Tosh ter zake van alle aanspraken van derden in deze.
  • Productvoorraad: Verkoper zorgt ervoor dat de gegevens van haar of zijn aangeboden producten altijd up-to-date zijn en dat, in geval een product uit voorraad wordt geleverd, dit product alleen wordt aangeboden als het daadwerkelijk op voorraad is (Verkoper wordt in zijn verkoperaccount in de gelegenheid gesteld zijn producten te beheren). Alle administratieve kosten die voortvloeien uit het niet beschikbaar zijn van producten, zijn voor rekening van Verkoper.
  • Productinformatie: Verkoper draagt er zorg voor dat de omschrijving van het aangeboden product overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is.
  • Productprijs: De Verkoper is vrij in het bepalen van de prijs van zijn product. De Verkoper mag het product echter nergens anders goedkoper aanbieden. De prijs die op Abel & Tosh wordt gebruikt dient altijd de laagste prijs te zijn en is inclusief BTW. Indien dit wel het geval is mag Abel & Tosh dezelfde laagste prijs hanteren. Kortingsacties vormen een uitzondering hierop. Zijn er kortingsacties dan mag Abel & Tosh deze ook hanteren.
  • Verzendkosten: De Verkoper is vrij in het bepalen van de verzendmethode en verzendkosten per product. Hierbij kan de Verkoper de verzendkosten limiteren tot een maximum bedrag per order en een orderlimiet instellen waarboven er door de koper geen verzendkosten verschuldigd zijn.
 • Bestelling en levering
  • Betaling: Betaling van een product kan uitsluitend plaatsvinden aan Abel & Tosh, via iDeal voor Nederlandse rekeninghouders, Maestro of Bancontact/Mister Cash voor Belgische rekeninghouders, of Mastercard of Visa creditcard. Abel & Tosh betaalt het totaalbedrag (met inhouding van de commissie) aan de Verkoper door. De Verkoper is niet gerechtigd om rechtstreeks door de koper aan hem gedane betalingen te accepteren.
  • Koopovereenkomst: Een koopovereenkomst komt tot stand zodra Abel & Tosh de betaling van koper heeft ontvangen en zowel koper als Verkoper ter bevestiging een e-mail hebben ontvangen waarin de details van de bestelling worden getoond.
  • Afwikkeling bestelling: Verkoper is verantwoordelijk voor de afwikkeling van de bestelling, dit houdt in o.a. verzending, informatieverlening, vragen beantwoorden en behandeling van klachten omtrent het product (klantenservice). Een koper kan contact opnemen via het via het contactformulier van Abel & Tosh. Indien koper en Verkoper er niet in slagen tot een oplossing te komen bij een klacht, kan koper of Verkoper contact opnemen met Abel & Tosh via het contactformulier.
  • Service: Abel & Tosh hecht veel belang aan een goede en betrouwbare dienstverlening. Tevredenheid van klanten is erg belangrijk. Daarom hanteert Abel & Tosh een bepaalt servicelevel voor Verkopers. Verkopers die zich onvoldoende houden aan deze regels, kunnen worden uitgesloten van een verkoperaccount:
   • streven om binnen 2 werkdagen na aankoop de bestelling te verwerken en de aangekochte producten te verzenden naar koper;
   • streven om binnen 1 werkdag vragen van mogelijke kopers te beantwoorden.
  • Verzending: Verkoper zorgt ervoor dat het product met zorg en aandacht wordt verpakt. Het ontvangen van het product moet voor de koper een beleving zijn. Dat is waar wij en jij naar streven om de klant weer met plezier terug te zien.
  • Factuur: Verkoper zal voor het verzenden van de bestelling zelf voor een factuur zorgen en meezenden met het product.
  • Problemen met de levering: Mocht Verkoper ondanks niet in staat zijn de bestelling uit te voeren, dient hij zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de koper om tot een oplossing te komen. Dit is mogelijk via het orderoverzicht in het verkoperaccount. Is het resultaat van dit contact dat de order wordt geannuleerd, dient Verkoper dit te melden aan Abel & Tosh.
 • Herroepingsrecht
  • Herroepingsrecht: De koper heeft het recht een product binnen 14 kalenderdagen na ontvangst te retourneren (“herroepingsrecht”), zonder opgaaf van redenen, op voorwaarde dat het product zich in dezelfde staat bevindt als waarin de koper het ontving en de koper Abel & Tosh binnen de gestelde termijn op de hoogte heeft gesteld.
  • Herroepingsrecht: Abel & Tosh informeert Verkoper direct over de retouraanvraag en handelt de retour financieel verder af. Via zijn verkoperaccount wordt Verkoper op de hoogte gehouden van de status van de retour. Verkoper is verplicht retour gekomen producten te accepteren en dit te melden in het verkoperaccount. Zodra deze melding is gedaan, zorgt Abel & Tosh dat het aankoopbedrag terug wordt betaald aan koper (binnen 20 dagen). Retourzendingen zijn voor risico van de koper. Dit betekent dat hij moet kunnen bewijzen dat het product daadwerkelijk is verstuurd. Zijn er problemen met de terugzending, of laat het product lang op zich wachten (langer dan 20 dagen), neem dan contact op met Abel & Tosh via het contactformulier.
  • Kosten in geval van herroeping: Ten hoogste de kosten van terugzending komen voor rekening van koper. Concreet betekent dit dat Abel & Tosh de volgende terugbetalingen aan koper doet:
   • indien de order uit één product bestond, worden ook de verzendkosten teruggestort;
   • indien de order uit meerdere producten bestond, wordt alleen het productbedrag teruggestort.
  • Afwijken van deze retourvoorwaarden: Verkoper kan van deze retourvoorwaarden afwijken ten gunste van koper, mits dit geen impact heeft op het retourproces dat Abel & Tosh hanteert. Een verkoper kan er bijvoorbeeld voor kiezen gebruik te maken van een afhaalpunt waardoor de kosten voor terugzending voor rekening van verkoper komen. Deze informatie dient verkoper uitdrukkelijk te vermelden bij het product, zodat koper hier tijdig kennis van kan nemen.
  • Retouraanvragen later dan 14 dagen: Zodra er een retouraanvraag van koper binnenkomt later dan twee weken na bestelling is het aan Verkoper om deze aanvraag te accepteren of niet. Afhandeling vindt dan buiten Abel & Tosh om plaats en Verkoper kan geen aanspraak maken op de ingehouden commissie.
 • Vergoeding en betaling
  • Commissie: Abel & Tosh bemiddelt in de betaling van het product tussen kopers en verkopers. Dit betekent dat Abel & Tosh het bedrag dat de koper betaalt, doorbetaalt aan verkopers, met inhouding van de commissie. Per verkocht product rekenen wij een afgestemd percentage commissie. Commissie is het afgestemde percentage van de verkoopprijs excl. BTW, excl. verzendkosten per verkocht product. Dit bedrag wordt maandelijks verrekend met het totale transactiebedrag aan verkochte producten. De hoogte van de commissie wordt van tijd tot tijd opnieuw door Abel & Tosh vastgesteld. Verkoper ontvangt hiervan tijdig bericht.
  • Betaling door Abel & Tosh: Abel & Tosh houdt voor Verkoper een actueel financieel overzicht bij van de wekelijkse verkopen, verzendkosten, BTW en commissie, alsmede eventuele retouren. Het totaalbedrag na verrekening van de commissie, wordt maandelijks op de bankrekening van Verkoper gestort. Verkoper kan de status van de betalingen volgen in zijn verkoperaccount.
 • Informatie en gebruik gegevens
  • Omgaan met gegevens koper: Verkoper zal uitsluitend gebruik maken van de NAW-gegevens van koper voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de bestelling. Verkoper zal deze gegevens niet gebruiken om de koper te benaderen om de verkoop buiten Abel & Tosh te laten plaatsvinden en om de koper ongevraagde commerciële informatie te verstrekken. Verkoper zal deze gegevens niet aan derden ter beschikking stellen. Verkoper stemt ermee in dat zijn NAW-gegevens aan de koper worden verstrekt in het kader van de bestelling.

   Abel & Tosh zal NAW-gegevens van Verkoper verder alleen gebruiken om hem te informeren over Abel & Tosh en om betalingen te kunnen faciliteren. Abel & Tosh stelt geen gegevens beschikbaar aan derden. In het privacy beleid wordt beschreven hoe Abel & Tosh met (persoons)gegevens omgaat.

  • Juistheid van gegevens: Abel & Tosh staat op geen enkele wijze in voor de juistheid van de gegevens die door kopers worden verstrekt.
  • Content op andere sites: Indien Verkoper besluit Abel & Tosh - content op een andere site te posten, moet er een link naar de Abel & Tosh website bij staan (naar homepage, productpagina of webshop van Verkoper). Het is niet toegestaan om via de Abel & Tosh website door te linken naar een andere of de eigen website.
 • Rol van Abel & Tosh
  • Transactie: De rol van Abel & Tosh is het met elkaar in contact brengen van vraag (kopers) en aanbod (verkopers) en het faciliteren in een relatie tussen de beide partijen. Abel & Tosh is jegens Verkoper op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige tekortkoming van de koper in nakoming van de algemene voorwaarden.
  • Marketing: Abel & Tosh spant zich op velerlei manieren om kopers naar Abel & Tosh toe te trekken door middel van o.a. social media, bloggen, Facebook, Twitter feeds, tijdschriften, affiliate marketing, Google search campagnes en nieuwsbrieven. Hiervoor maakt Abel & Tosh gebruik van categorieën en individuele producten die volgens Abel & Tosh een goede vertegenwoordiging van Abel & Tosh vormen. Abel & Tosh geeft geen garantie dat producten van Verkoper in deze acties worden meegenomen.
  • Vragen en klachten over de dienstverlening van Abel & Tosh: Voor vragen, advies en/of klachten over de dienstverlening kan Verkoper bij Abel & Tosh terecht via het contactformulier. Wij helpen je graag verder en zullen ernaar streven binnen 24 uur een reactie te geven.
 • Aansprakelijkheid
  • Beperking aansprakelijkheid: Behalve in geval van grove schuld of nalatigheid zal de aansprakelijkheid van Abel & Tosh voor directe schade voortvloeiend uit schending van deze verkoopvoorwaarden beperkt blijven tot het bedrag dat Verkoper heeft betaald voor het gebruik van de diensten van Abel & Tosh ten behoeve van de producten. Verkoper vrijwaart Abel & Tosh voor enige aanspraak voortvloeiende uit: de uitvoering van de bestelling (inclusief verzending en aftersales), het aanbod en content van de webshops, juistheid van gegevens en gedragingen/uitspraken van Verkopers en kopers. Partijen (Verkoper en Abel & Tosh) zijn niet aansprakelijk voor gederfd inkomen, gederfde winst, verlies van gegevens en andere indirect of gevolgschade die door de andere partij wordt geleden.
 • Overige voorwaarden en bepalingen
  • Intellectueel eigendom: Verkoper behoudt het eigendom op de producten, alsmede de auteursrechten op de content in de eigen webshop. Abel & Tosh respecteert deze rechten en zal deze content niet gebruiken voor enig ander doel dan het promoten van Verkoper en Abel & Tosh, tenzij dit schriftelijk is toegestaan door Verkoper. Verkoper erkent dat Abel & Tosh rechthebbende is van het merk Abel & Tosh en alle overige onderscheidingsmiddelen van Abel & Tosh alsmede van de vormgeving, software, formats, domeinnamen van de site van Abel & Tosh en dat Verkoper niet gerechtigd is deze te gebruiken, of aan derden toe te staan deze te gebruiken zonder schriftelijke toestemming vooraf.
  • Veranderingen aan de website: Abel & Tosh is te allen tijde gerechtigd de website van Abel & Tosh te veranderen.
  • Garanties: Abel & Tosh is nimmer aansprakelijk voor het niet of niet naar behoren functioneren van de website van Abel & Tosh en het verkoperaccount.
  • Toepasselijk recht: Op deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Eventuele geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Amersfoort.